Informace pro spotřebitele dle §92 zákona o spotřebitelském úvěru

 • Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru:

Supermoney Finance a.s.

Vršovická 1525/1d, 101 00, Praha 10


IČ: 022 84 014
vedená u Městského soudu v Praze odd. B., vl. 19455
e-mail: info(zavinac)supermoney.cz
tel.: +420 727 827 734

 

 • Údaje o registru, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti

Věřitel byl před 1. 12. 2016 oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění. Aby mohl i po 1. 12. 2016 poskytovat spotřebitelské úvěry, musel Věřitel podat žádost o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru České národní bance do 28. 2. 2017 a tuto povinnost Věřitel splnil.

 

 • Interní mechanismus vyřizování stížností

Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla. Stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů.

 

 • Mimosoudní řešení sporů

Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

 

 • Údaje o orgánu dohledu

Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele do dne rozhodnutí České národní banky o udělení licence k poskytování spotřebitelského úvěru Věřiteli je Česká obchodní inspekce.

Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele ode dne rozhodnutí České národní banky o udělení licence k poskytování spotřebitelského úvěru Věřiteli je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

 

 • Obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru

Základní podmínky pro získání úvěru jsou: osoba starší 18 let; trvalý pobyt v ČR; trvalý zdroj příjmu.

V případě, že má Klient zájem o půjčku, musí se registrovat na Webovém portálu; v rámci registrace Klient sdělí Věřiteli nejméně následující údaje o své osobě a zavazuje se, že tyto údaje budou úplné a pravdivé: jméno a příjmení; datum narození; rodné číslo; adresu trvalého bydliště; adresu, na které se zdržuje, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště; pracovní status; skutečně užívané telefonní číslo; skutečně užívaná emailová adresa; číslo účtu a uvedení banky, u které je účet veden; jméno majitele účtu; číslo občanského průkazu; fotokopii občanského průkazu; výplatní pásku či výpis z účtu.

Klient je povinen v rámci registrace: má-li veden účet u stejné banky jako Věřitel, odeslat z tohoto účtu na účet Věřitele částku ve výši 1,- Kč za účelem identifikace Klienta a ověření jeho totožnosti.

Profil Klienta na Webovém portálu je chráněn heslem zvoleným Klientem.

Pokud Klient neposkytne Věřiteli úplné a pravdivé informace a doklady potřebné pro posouzení jeho úvěruschopnosti, spotřebitelský úvěr nebude Klientovi poskytnut.

 

 • Informace o poskytování rady

Věřitel neposkytuje radu dle § 85 odst. 1.

 

 • Účel použití spotřebitelského úvěru

Bezúčelový úvěr - Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel.

 

 • Formy a podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

Všechny spotřebitelské úvěry od naší společnosti jsou poskytovány bez povinného zajištění.

 

 • Doba trvání spotřebitelského úvěru

Doba trvání úvěru je uvedena v každé Jednotlivé smlouvě o úvěru. Možné doby trvání jsou 14 nebo 30 dní

 

 • Zápůjční úroková sazba

Za dobu od poskytnutí peněžních prostředků (které byly Klientovi Věřitelem poskytnuty v souladu s Jednotlivou smlouvou o úvěru) do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč (dále jen „úrok z úvěru“). Platba úroku z úvěru je zahrnuta v platbě poplatku za poskytnutí úvěru.

 

 • Měna, ve které je spotřebitelský úvěr nabízen

Spotřebitelský úvěr je nabízen pouze v české měně.

 

 • Reprezentativní příklad celkové výše spotřebitelského úvěru

Příklad půjčky ve výši 1.000,- Kč se splatností 30 dní, poplatek za půjčku činí 280,- Kč, RPSN činí 2.140,8 %, celková částka k úhradě 1.280,- Kč.

 

 • Případné další náklady, které nejsou do celkových nákladů spotřebitelského úvěru zahrnuty

Věřitel do celkových nákladů zahrnul veškeré náklady, které Klient musí uhradit v souvislosti s uzavřenou smlouvou o spotřebitelském úvěru. To platí v případě, že Klient daný spotřebitelský úvěr uhradí řádně a včas.

 

 • Možnosti splácení spotřebitelského úvěru

Klient musí spotřebitelský úvěr uhradit v jedné splátce nejpozději k datu splatnosti dle výběru doby splatnosti (14 či 30 dní)

 

 • Podmínky předčasného splacení

Klient je oprávněn úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má Klient právo na poměrné snížení úroku a Poplatku za poskytnutí úvěru. Věřitel nebude požadovat náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Celková výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

 

 • Požadavek a ocenění nemovité věci

Věřitel povahou svých poskytovaných spotřebitelských úvěrů nepožaduje ocenění nemovité věci.

 

 • Informace o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem

V případě uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru s Věřitelem není klient povinen uzavřít jakoukoliv smlouvu o doplňkové službě.

 

 • Upozornění na možné důsledky nedodržení závazků

Jestliže Klient poruší svůj závazek vrátit Věřiteli Zápůjčku nebo zaplatit Věřiteli Poplatek v termínu sjednaném ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru, je Klient povinen zaplatit Věřiteli též: zákonný úrok z prodlení od sjednaného dne splatnosti Půjčky nebo Poplatku do dne úplného splacení dlužné částky; smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky; administrativní poplatek ve výši 300 Kč za odeslání první upomínky, přičemž první upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých povinností 7 dnů a déle; administrativní poplatek ve výši 300 Kč za odeslání druhé upomínky, přičemž tuto druhou upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých povinností 14 dnů a déle; administrativní poplatek ve výši 300 Kč za odeslání třetí upomínky, přičemž tuto třetí upomínku je Věřitel oprávněn odeslat, je-li Klient v prodlení svých povinností 21 dnů a déle; účelně vynaložené náklady třetích osob stanovené ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru; dále za prvních 7 dní prodlení Klienta činí účelně vynaložené náklady Věřitele částku ve výši 250,- Kč, za dalších 7 dní prodlení Klienta činí účelně vynaložené náklady Věřitele částku ve výši 250,- Kč, za následných 14 dní prodlení Klienta činí účelně vynaložené náklady Věřitele částku ve výši 200,- Kč. V těchto částkách jsou zahrnuty zejména náklady na urgence k úhradě dlužné částky prostřednictvím telefonní komunikace, e-mailové komunikace či SMS zprávy.

Pro případ, že Klient nevrátí půjčku v dohodnutém termínu, si Věřitel vyhrazuje právo postoupit od 29. dne prodlení Klienta jeho pohledávku Inkasní kanceláři Corefin s.r.o., či inkasní kanceláři Finio a.s.

Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Věřitele vzniklých na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. ve výši 7 845 Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Věřitele vniklých na základě Smlouvy o spotřebitelském úvěru, včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním inkasní kanceláře Finio a.s. ve výši uvedené ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru.

 

Stáhnout: Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.pdf

info(zavinac)supermoney.cz
727 827 734